Nasi Klienci nabyli w spadku firmę posiadającą znaczne zadłużenie. Długi powstały w momencie gdy właściciel firmy zachorował i nie mógł w pełni skoncentrować się na prowadzeniu działalności. Doradziliśmy Klientom, aby przyjęli spadek i przeprowadzili restrukturyzację firmy. Dzięki restrukturyzacji udało się znacząco zredukować zadłużenie, a pozostały dług został rozłożony na dogodne raty. Sprawa naszych Klientów pokazuje, że w sytuacji gdy do spadku wchodzi zadłużona firma, odrzucenie spadku nie jest jedynym wyjściem z tej sytuacji.

SPIS TREŚCI:

 

Jak spadkodawca popadł w problemy finansowe?

Spadkodawca naszych Klientów prowadził działalność gospodarczą. Podobnie jak w przypadku wielu innych polskich firm, sytuacja finansowa jego przedsiębiorstwa pogorszyła się w okresie pandemii COVID-19. Zamrożenie gospodarki oraz wysoki poziom inflacji wpłynęły negatywnie na płynność finansową. Dodatkowo sytuację skomplikowała choroba właściciela firmy, który musiał skupić się na leczeniu i nie mógł w pełni zaangażować się w prowadzenie działalności gospodarczej. Ostatecznie choroba doprowadziła do śmieci właściciela firmy, a pozostawione przez niego przedsiębiorstwo posiadało znaczne zadłużenie.

 

Restrukturyzacja zadłużonego przedsiębiorstwa w spadku

Nasi klienci rozważali odrzucenie spadku, ponieważ nie chcieli przejmować na siebie długów po zmarłym właścicielu firmy. Z drugiej strony zmarły oprócz długów pozostawił również aktywa, a jego firma miała zawarte umowy, które pozwalały na kontynuowanie działalności gospodarczej przez spadkobierców. Ostatecznie nasi Klienci zdecydowali się na przyjęcie spadku, powołanie zarządcy sukcesyjnego oraz przeprowadzenie restrukturyzacji.

 

Odstąpienie banku od skierowania spawy do sądu

W toku postępowania restrukturyzacyjnego bank będący jednym z wierzycieli poinformował naszych Klientów, że z uwagi na nieuregulowanie zaległości wynikających z kredytu zaciągniętego przez zmarłego właściciela firmy, kredyt staje się w całości wymagalny, a brak spłaty zadłużenia będzie wiązał się ze skierowaniem sprawy przez bank na drogą sądową i komorniczą.

W odpowiedzi na te informacje nadzorca układu poinformował bank, że w związku z prowadzonym postępowaniem restrukturyzacyjnym nie jest dopuszczalne wypowiedzenie umowy kredytu, ponieważ wierzytelności z tytułu tejże umowy powstały przed dniem układowym, a zatem nieregulowane należności są objęte układem.

W takim przypadku przepisy prawa restrukturyzacyjnego nie pozwalają na wypowiedzenie umowy kredytu. Na skutek interwencji nadzorcy układu bank zrezygnował z kierowania sprawy na drogę sądową.

 

Zmniejszenie i rozłożenie długu na raty

Suma wierzytelności uprawniająca do głosowania nad układem wynosiła około 634 000,00 zł. Największa wierzytelność przysługiwała jednemu z banków i wynosiła około 376.000,00 zł. Nadzorca przeprowadził konsultacje z wierzycielami w celu ustalenia optymalnych warunków spłaty długów. Konsultacje te pozwoliły na przygotowanie propozycji układowych, które zostały zaakceptowane przez wierzycieli, w tym również przez bank posiadający największą wierzytelność.

Bank zgodził się na zredukowanie należności głównej o 20% oraz należności odsetkowe o 100%. Łącznie zadłużenie zredukowano o kwotę około 181.000,00 zł. Pozostały dług został rozłożony na raty, które będą spłacane przez okres 8 lat. Wszyscy wierzyciele zmarłego przedsiębiorcy wzięli udział w głosowaniu i poparli układ. Układ został zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu.

Jeżeli odziedziczyłeś firmę z długami i zastanawiasz się, czy przejąć tę firmę, czy odrzucić spadek, sprawdź naszą ofertę: „Restrukturyzacja firmy” lub skontaktuj się z nami. Nasza Kancelaria Radców Prawnych pomoże Ci w podjęciu najlepszej decyzji i w razie potrzeby pomożemy Ci w restrukturyzacji przedsiębiorstwa w spadku.

 

Fot. Tytułowa źródło: Pexels.