Zgłosił się od nas właściciel firmy transportowej. Jego firma od czasu pandemii Covid-19 borykała się z problemami finansowymi. Problemy spotęgowała wojna w Ukrainie, która wpłynęła na spadek ilości zamówień od głównego kontrahenta. Firma klienta utraciła płynność finansową. Aby pomóc naszemu Klientowi postanowiliśmy wdrożyć postępowanie restrukturyzacyjne. Dzięki temu udało się znacząco zredukować zadłużenie oraz rozłożyć długi na raty, a firma Klienta odzyskała płynność finansową. 

SPIS TREŚCI:

 

Utrata płynności finansowej – przypadek firmy transportowej

Nasz Klient prowadzi firmę transportową. Jego działalność polega na transporcie towarów. Do czasu pandemii Covid-19 firma prężnie funkcjonowała. Jednak zamrożenie gospodarki w okresie pandemii oraz znaczny wzrost cen towarów i usług, w tym cen paliw, zachwiał sytuacją finansową jego firmy. Problemy spotęgował wybuch wojny w Ukrainie i związany z nią spadek liczby zamówień od głównego kontrahenta. Gdy Klient zgłosił się do naszej Kancelarii, zadłużenie w jego firmie wynosiło około 460.000,00 zł, a płynność finansowa była poważnie zagrożona. Wspólnie z naszym Klientem zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie restrukturyzacji jego firmy.

 

Jak odzyskaliśmy płynność finansową dzięki restrukturyzacji?

 

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Nasi prawnicy zainicjowali postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu, którym objętych zostało dziewięciu wierzycieli, w tym ośmiu uprawnionych do głosowania nad układem. Suma wierzytelności umieszczonych na spisie wierzytelności wynosiła około 460 000,00 zł, a suma wierzytelności uprawniająca do głosowania wynosiła około 384 000,00 zł.

 

Bank zwrócił wyegzekwowane pieniądze

W toku postępowania bank będący jednym z wierzycieli zajął środki z rachunku bankowego naszego Klienta w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych na poczet wierzytelności wynikających z umowy objętej układem. W związku z tym nadzorca układu poinformował bank, że w trakcie toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego niedopuszczalne jest dokonywanie zajęć na rachunku bankowym naszego Klienta z tytułu wierzytelności objętych układem. Ponadto nadzorca układu poinformował bank, że w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego nasz Klient nie jest zobowiązany do regulowania wierzytelności objętych układem, nawet po upływie terminu ich płatności, ponieważ wierzytelności te będą podlegały regulowaniu na podstawie układu zawartego z wierzycielami. Na skutek interwencji nadzorcy układu, bank zwrócił wyegzekwowane pieniądze na konto naszego Klienta.

 

Przyjęcie propozycji układowych

Nadzorca układu przeprowadził konsultacje z wierzycielami, w celu ustalenia optymalnych warunków spłaty wierzytelności obciążających naszego Klienta. Rozmowy były prowadzone m.in. z bankiem, który ostatecznie przychylił się do propozycji układowych i oddał głos „za układem”. Zaproponowane warunki spłaty zostały przyjęte przez wierzycieli. Dzięki temu doszło do redukcji zadłużenia naszego Klienta o kwotę ponad 94 000,00 zł, a spłata pozostałego zadłużenia została rozłożona na okres od 3 do 7 lat. Miesięczne obciążenia naszego Klienta związane ze spłatą zobowiązań objętych układem zostały obniżone kilkukrotnie do kwoty 4 000,00 zł miesięcznie. Z biegiem lat miesięczne zobowiązania związane z wykonywaniem układu będą maleć. Układ został zatwierdzony przez Sąd prawomocnym postanowieniem.

Jeżeli i Twojej firmie grozi utrata płynności finansowej, sprawdź naszą ofertę „Restrukturyzacja firmy” lub skontaktuj się z nami. Nasza Kancelaria Radców Prawnych pomoże odzyskać Ci płynność finansową Twojej firmy.

Fot. Tytułowa źródło: Pixabay.