Kryzysową sytuację finansową w firmie można przezwyciężyć, jeśli w odpowiednim czasie podejmie się przemyślane kroki prawne. Wiele firm znajdujących się w kryzysie można uratować dzięki dostępnym rozwiązaniom prawnym. Postępowanie o zatwierdzenie układu pozwala określić nowe terminy płatności oraz wysokość zobowiązań, co w wielu przypadkach daje firmom drugie życie i pozwala wrócić na właściwe tory.

SPIS TREŚCI:

 

Postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu – Jak wyjść ze złej sytuacji finansowej firmy?

Postępowanie o zatwierdzenie układu stanowi jeden z czterech trybów restrukturyzacji. Od kilku lat ten tryb postępowania restrukturyzacyjnego cieszy się największym zainteresowaniem przedsiębiorców, głównie z uwagi na jego szybkość i prostotę.

 

Kto może skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu

Z postępowania o zatwierdzenie układu mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie są w stanie regulować wymagalnych zobowiązań pieniężnych, albo z ich sytuacji ekonomicznej wynika, że wkrótce taką zdolność utracą.

Z tego trybu postępowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, jeżeli łączna kwota wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% ogólnej sumy zobowiązań uprawniających do głosowania nad układem.

 

Postępowanie o zatwierdzenie układu — od czego należy zacząć?

Postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu rozpoczyna się od zawarcia przez przedsiębiorcę z wybranym doradcą restrukturyzacyjnym umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu. Doradca restrukturyzacyjny pełni funkcję nadzorcy układu, a wszczęcie postępowania nie wymaga postanowienia sądu.

Wszczęcie postępowania jest poprzedzone sporządzeniem przez nadzorcę spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego, a po sporządzeniu tych dokumentów nadzorca układu ustala dzień układowy i dokonuje obwieszczenia w systemie teleinformatycznym – Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Ponadto nadzorca układu wspólnie z przedsiębiorcą sporządza spisu umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika. Od momentu dokonania obwieszczenia w KRZ zakazane jest wszczynanie postępowań egzekucyjnych, a postępowania egzekucyjne, które zostały wszczęte przed dniem dokonania obwieszczenia, zostają zawieszone z mocy prawa.

 

Jak dochodzi do zawarcia układu z wierzycielami?

Dłużnik przygotowuje propozycje układowe i składa je swoim wierzycielom. Propozycje te mogą polegać na rozłożeniu należności na raty, wydłużeniu okresu płatności lub zredukowaniu wysokości zadłużenia. Układem można objąć również wierzytelności zabezpieczone hipotecznie.

Wierzyciele głosują nad układem za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Dla przyjęcia układu wymagane jest oddanie głosu przez odpowiednią większość wierzycieli. Co istotne nie wszyscy wierzyciele muszą wziąć udział w głosowaniu, jak również nie wszyscy wierzyciele muszą zgodzić się na propozycje, aby układ był dla nich wiążący.

Następnie dłużnik składa do sądu wniosek o zatwierdzenie układu, a sąd wydaje postanowienie o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia układu. Jeżeli układ zostanie zatwierdzony przez sąd, dłużnik przystępuje do jego wykonania, a nadzorca układu od tego momentu pełni funkcję nadzorcy wykonania układu. Jeżeli dłużnik wykona układ, to na jego wniosek sąd wydaje postanowienie o wykonaniu układu.

 

Dlaczego warto skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu pozwala na redukcję zadłużenia, rozłożenie długu na raty oraz wydłużenie terminów płatności. W czasie trwania postępowania zawieszeniu ulegają postępowania egzekucyjne, a komornik nie może wszcząć nowego postępowania egzekucyjnego co do wierzytelności objętych układem. Kontrahenci dłużnika nie mogą wypowiedzieć mu umów o kluczowym znaczeniu dla jego przedsiębiorstwa.

Ten tryb postępowania jest prosty i szybki (w porównaniu do innych trybów restrukturyzacji), a także pozwala przedsiębiorcy wybrać doradcę restrukturyzacyjnego, który będzie pełnić rolę nadzorcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Postępowanie to pozwala na wyjście z kryzysowej sytuacji finansowej firmy i dzięki temu firma może otrzymać drugie życie.

 

Nasza Kancelaria Prawna zapewnia kompleksowe usługi prawne, w tym związane z restrukturyzacją i upadłością firmy. Jeżeli potrzebują Państwa rzetelnego wsparcia prawnego w tym lub innym zakresie, zapraszamy do kontaktu.