W większości spraw sądowych strony mają swobodę wyboru czy działają samodzielnie, czy udzielają pełnomocnictwa profesjonalnemu pełnomocnikowi – radcy prawnemu lub adwokatowi. Jednak w pewnych sprawach, strony nie mają swobody wyboru, a zastępstwo stron przez radcę prawnego lub adwokata jest obowiązkowe (przymus adwokacko – radcowski). Przede wszystkim dotyczy to spraw toczących się przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym, choć istnieją również sprawy prowadzone przed sądami powszechnymi, w których udział profesjonalisty w charakterze pełnomocnika jest niezbędny. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jakich sprawach sądowych skorzystanie z pomocy radcy prawnego lub adwokata jest niezbędne, zachęcamy przeczytania niniejszego artykułu.

 

SPIS TREŚCI:


 

Przymus adwokacko – radcowski

 

Sprawy Cywilne

W sprawach cywilnych udział radcy prawnego lub adwokata jest niezbędny, gdy chodzi o postępowanie przed Sądem Najwyższym. W sprawach z zakresu własności intelektualnej storna może być zastępowana również przez rzecznika patentowego. Profesjonalny pełnomocnik wnosi skargę kasacyjną do Sądu oraz reprezentuje stronę podczas postępowania. Obowiązek ten dotyczy również spraw wszczętych przed Sądem Najwyższym na skutek zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

 

Postępowanie karne

W postępowaniu karnym przymus adwokacko-radcowski jest szerszy niż w postępowaniu cywilnym. Obowiązkowe zastępstwo występuje w przypadku wniesienia kasacji lub skargi na wyrok sądu odwoławczego do Sądu Najwyższego.

Jednak obowiązek ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika występuje w innych przypadkach. Po pierwsze dotyczy to wniesienia do sądu subsydiarnego aktu oskarżenia. Wniosek ten musi być podpisany przez adwokata lub radcę prawnego. Po drugie w przypadku apelacji wnoszonej od wyroku sądu okręgowego, orzekającego jako sąd pierwszej instancji, stronę musi zastępować radca prawny lub adwokat. Po trzecie wniosek o wznowienie postępowania karnego musi być podpisany przez radcę prawnego lub adwokata.

 

Naczelny Sąd Administracyjny

Skargę kasacyjną wnoszoną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego musi sporządzić radca prawny lub adwokat. Dotyczy to również zażalenia, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania gdy do wznowienia postępowania właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny, jak również skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

 

Trybunał Konstytucyjny

Ostatnim przypadkiem, w którym występuje obowiązek zastępstwa przez adwokata lub radcę prawnego (przymus adwokacko radcowski), są sprawy dotyczące sporządzenia i wniesienia do Trybunału Konstytucyjnego skargi konstytucyjnej oraz zażalenia na postanowienie o odmowie nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu, a także reprezentowania skarżącego w postępowaniu przed Trybunałem.

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne. Jeżeli potrzebujesz doradztwa lub pomocy prawnej, zachęcamy do kontaktu.