Umowa ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwana potocznie polisolokatą, to popularny niegdyś produkt ubezpieczeniowy łączący w sobie elementy polisy na życie oraz lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej. Produkt ten przedstawiany początkowo jako niezwykle atrakcyjny stracił swoją popularność, gdy okazało się, że nie przynosi obiecywanych zysków. Wiele osób, które zawarło tę umowę, postanowiło rozwiązać ją wcześniej. W takich przypadkach osoby te były zmuszone do uiszczenia wysokiej opłaty likwidacyjnej. Jednak w wielu przypadkach klientom udało się podważyć zasadność naliczenia opłaty za zlikwidowanie polisolokaty i odzyskać utracone pieniądze. Ile pieniędzy można odzyskać po zlikwidowaniu polisolokaty? Przeczytaj nasz poradnik.

SPIS TREŚCI:


 

Czym jest opłata likwidacyjna w polisolokacie?

Umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (polisolokaty) zawierają postanowienia, które przewidują, że w razie wcześniejszego rozwiązania umowy (przed terminem określonym w umowie) ubezpieczyciel pobiera opłatę za jej likwidację (tzw. opłata likwidacyjna). Oznacza to, że osoba ubezpieczona otrzymuje jedynie część środków pieniężnych wpłaconych na polisolokatę, a pozostałą kwotę zatrzymuje ubezpieczyciel.

 

Niedozwolone postanowienie umowne w polisolokacie

Postanowienia umowne przewidujące konieczność poniesienia opłaty likwidacyjnej w razie wcześniejszego rozwiązania polisolokaty były wielokrotnie oceniane przez sądy. W wielu przypadkach sądy uznały, że klauzule umowne przewidujące, że w razie wcześniejszego rozwiązania umowy polisolokaty, ubezpieczyciel obciąża ubezpieczającego opłatą, która powodujące utratę wszystkich lub znacznej części zgromadzonych na rachunku ubezpieczającego środków finansowych, rażąco narusza interesy konsumenta i stanowi niedozwolone postanowienie umowne. To z kolei oznacza, że postanowienie umowne przewidujące konieczność poniesienia opłaty likwidacyjnej nie wiąże ubezpieczającego będącego konsumentem, a opłata pobrana na tej podstawie stanowi świadczenie nienależne i podlega zwrotowi.

 

Jak odzyskać resztę wpłaconych pieniędzy z polisolokaty?

Uznanie klauzuli przewidującej obowiązek poniesienia opłaty likwidacyjnej za niedozwolone postanowienie umowne oznacza, że ubezpieczony może żądać od ubezpieczyciela zwrotu wszystkich środków pieniężnych wpłaconych na polisolokatę. Ubezpieczony powinien wystąpić z odpowiednim wezwaniem do zapłaty. Jeśli ubezpieczyciel odmówi zwrotu środków zgromadzonych na polisolokacie, wówczas konieczne jest wystąpienie do sądu z powództwem przeciwko ubezpieczycielowi o zapłatę.

Chcesz odzyskać zwrot z polisolokaty? Nasza Kancelaria Radców Prawnych w Raciborzu, specjalizuje się w tego typu sprawach, zapraszamy do kontaktu.